Privātuma politika

Privātuma politika

Akciju sabiedrība „Baltu veterinārija”, reģistrācijas numurs 40103629372, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 39, Jelgava, LV-3001, (turpmāk — „Baltuvet”) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu, tāpēc esam sagatavojuši privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai iepazītos ar mūsu privātuma politikas principiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1. „Baltuvet” apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar klienta, datu subjekta, piekrišanu;
 • lai realizētu no „Baltuvet” un klienta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas „Baltuvet” likumīgās intereses.


2. „Baltuvet” likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt klientu pasūtījumu un/vai līguma saistību izpildi;
 • saglabāt klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram, mutiskas vai rakstiskas);
 • analizēt „Baltuvet” mājaslapas darbību;
 • administrēt „Baltuvet” klienta kontu;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
 • novērst krāpniecību;
 • administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 
Personas datu apstrādes nolūki

3. „Baltuvet” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai identificētu klientu;
 • lai sagatavotu un noslēgtu pasūtījumu un/vai līgumu;
 • lai piegādātu preces un ierīkotu un sniegtu pakalpojumus;
 • lai reklamētu un izplatītu preces jeb komerciāliem nolūkiem;
 • lai apkalpotu klientus;
 • lai izskatītu un apstrādātu iebildumus;
 • lai administrētu norēķinus;
 • lai uzlabotu mājaslapas darbību.

Personas datu apstrāde

4. „Baltuvet” apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
5. Ar klientu noslēgtā līguma saistību kvalitatīvai un operatīvai izpildei „Baltuvet” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegādi, komerciālu paziņojumu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, „Baltuvet” sadarbības partneri apstrādā klienta personas datus un ir uzskatāmi par „Baltuvet” datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem), un „Baltuvet” ir tiesības nodot sadarbības partneriem klienta personas datus tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai.

6. „Baltuvet” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem un neizmantos personas datus citos nolūkos, izņemot ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei „Baltuvet” uzdevumā.

7. „Baltuvet” neizpauž trešajām personām klienta personas datus, izņemot šādus gadījumus:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati ir jānodod pasūtījuma un/vai noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, preču piegāde);
 • ja klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos „Baltuvet” likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā „Baltuvet” vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klientam ir iespēja pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par nolūkiem, kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums ir jāparaksta digitālā veidā vai personīgi jāiesniedz „Baltuvet”). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.


Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai u. c.), var dot mājaslapā www.baltuvet.lv, zvanot uz 63021334 vai klātienē „Baltuvet” birojā/aptiekā, kā arī „Baltuvet” rīkotos pasākumos.

10. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei tādā pašā veidā, kādā tā ir dota.

11. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

12. Atsaucot piekrišanu, nevar pārtraukt datu apstrādi, ko veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar klientu un komerciāli paziņojumi

13. „Baltuvet” veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi „Baltuvet” veic, pamatojoties uz pasūtījumu un/vai noslēgto līgumu (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem u. c.).

15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem „Baltuvet” veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai ar klienta piekrišanu.

16. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai u. c.), var dot mājaslapā www.baltuvet.lv, zvanot uz 63021334 vai klātienē „Baltuvet” birojā/aptiekā, kā arī „Baltuvet” rīkotos pasākumos.

17. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

18. „Baltuvet” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums, kas var ilgt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

19. „Baltuvet” mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi atrodas šeit

20. „Baltuvet” mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko „Baltuvet” nav atbildīgs.


Citi noteikumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu jūs esat izlasījis mūsu privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējis tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus privātuma politikas galvenajos nosacījumos un informēt par to visus pastāvīgos klientus. Turklāt mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un būtu pieejama jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnīgi dzēst savus datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi jaunumi@baltuvet.lv.
Jums ir tiesības par savu datu aizsardzību jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā. Datu valsts inspekcija ir iestāde, kur jūs varat vērsties arī tad, kad jums ir nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

 

 

Sūti mums ziņu!