Privatumo politika

Privatumo politika

Akcinė bendrovė „Baltu veterinārija”, registracijos numeris 40103629372, juridinės buveinės adresas: Rūpniecības g. 39, Jelgava, LV-3001, (toliau – „BaltuVet“) įsipareigoja saugoti klientų privatumą, todėl parengėme privatumo politikos principus, susijusius su klientų asmens duomenų gavimu, naudojimu, viešinimu, perdavimu ir saugojimu. 
Mūsų veikla internete vykdoma pagal Latvijos Respublikos įstatymus bei atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus. 
Prašome skirti kelias minutes ir susipažinti su mūsų privatumo politikos principais. 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

1. „BaltuVet“ tvarko kliento duomenis remdamasi šiais teisiniais aspektais:

 • sutarties sudarymas pagal kliento pageidavimą ir jos vykdymas;
 • taikytinuose išoriniuose teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymas;
 • kliento, duomenų subjekto, sutikimas;
 • iš „Baltuvet“ ir kliento tarpusavio įsipareigojimų, sudarytos sutarties arba įstatymo kylančių teisėtų „BaltuVet“ interesų realizavimas. 

2 „BaltuVet“ teisėti interesai yra:

 • vykdyti komercinę veiklą;
 • patikrinti kliento tapatybę prieš sudarant sutartį;
 • užtikrinti klientų užsakymų ir (arba) sutarties įsipareigojimų vykdymą; 
 • išsaugoti klientų prekių ir paslaugų užsakymus ir pastabas apie juos (pavyzdžiui, rašytines arba žodines);
 • analizuoti „BaltuVet“ svetainės veiklą;
 • administruoti „BaltuVet“ kliento paskyrą;
 • reklamuoti savo prekes ir paslaugas, siųsti komercinius pranešimus;
 • siųsti pranešimus apie užsakymo ir pirkimo sutarčių vykdymo eigą;
 • užkirsti kelią sukčiavimui;
 • administruoti pirkimus, mokėjimus ir užsakymus;
 • informuoti visuomenę apie savo veiklą. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

3. „BaltuVet“ tvarko asmeninius klientų duomenis šiais tikslais:

 • kad identifikuotų klientą;
 • kad parengtų ir sudarytų užsakymą ir (arba) sutartį;
 • kad pristatytų prekes, įrengtų įrengimus ir suteiktų paslaugas;
 • kad reklamuotų ir platintų prekes, arba komerciniais tikslais;
 • kad aptarnautų klientus;
 • kad peržiūrėtų ir išspręstų pretenzijas;
 • kad administruotų atsiskaitymus;
 • kad tobulintų interneto svetainės veiklą.

Asmens duomenų tvarkymas

4. „BaltuVet“ apdoroja ir saugo Kliento duomenis naudodamasi šiuolaikinių technologijų galimybėmis, atsižvelgdama į esamą pavojų saugumui ir prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

5. Kokybiškam ir operatyviam su klientu sudarytos sutarties įsipareigojimų vykdymui „BaltuVet“ gali įgalioti savo partnerius atskirai suteikti tam tikras paslaugas, pavyzdžiui, pristatyti prekes, siųsti komercinius pranešimus ir panašiai.  Vykdydami šias užduotis, „BaltuVet“ partneriai tvarko kliento asmens duomenis ir yra laikomi „BaltuVet“ duomenų tvarkymo operatoriais (tvarkytojais). „BaltuVet“ turi teisę perduoti partneriams kliento asmens duomenis tokia apimtimi, kokia yra būtina numatytoms veikloms atlikti. 

6. „BaltuVet“ partneriai (turintys asmens duomenų tvarkytojo statusą) užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimų būtų paisoma pagal Duomenų apsaugos įstatymą ir teisės aktus, ir nenaudos asmens duomenų kitais tikslais, išskyrus su klientu sudarytos sutarties įsipareigojimams pagal „BaltuVet“ paskyrimą vykdyti.

7. „BaltuVet“ neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmeninių duomenų, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei atitinkamam trečiajam asmeniui duomenis reikia perduoti  pagal užsakymą ir (arba) sudarytą sutartį (pavyzdžiui, dėl prekių pristatymo);
 • jei Klientas davė aiškų ir nedviprasmišką sutikimą;
 • išoriniuose norminiuose aktuose numatytiems asmenims pagrįstai reikalaujant, išoriniuose norminiuose aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;
 • išoriniuose norminiuose aktuose numatytais atvejais „BaltuVet“ teisėtiems interesams ginti.

Asmens duomenys saugomi:

 • kol išoriniuose norminiuose aktuose numatyta tvarka „BaltuVet“ arba klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus;
 • kol egzistuoja teisinė pareiga saugoti duomenis;
 • kol galioja kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo.

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos kliento teisės

8. Klientas turi teisę gauti norminiuose aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu. Klientas turi teisę įsitikinti savo duomenų teisingumu, juos taisyti ir atšaukti sutikimą gauti komercinius pranešimus. 

9. Klientas turi teisę prašyti nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą, paprašyti informacijos apie tai, kokiais tikslais tvarkomi jo asmens duomenys, taip pat paprašyti persiųsti jo asmens duomenis plačiai naudojamu formatu jam pačiam arba tretiesiems asmenims.  Siekiant išvengti piktavališko kliento duomenų ir jo teisių panaudojimo, paraišką galima pateikti tik tokia forma, kuri leidžia identifikuoti asmens tapatybę (paraiška  pasirašoma elektroniniu būdu arba įteikiama asmeniškai „BaltuVet“).  Mes turime teisę atsakymą į šias paraiškas pateikti per 30 darbo dienų. 

Kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir teisės jį atšaukti

Leidimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, gauti komercinius pranešimus ir t. t.), klientas gali suteikti svetainėje www.baltuvet.lv, skambindamas telefonu 80000525 arba „BaltuVet“ biure bei vaistinėje,  taip pat „BaltuVet“ organizuojamuose renginiuose.

10. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis tokiu pačiu būdu, kaip ir jį suteikiant.

11. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliktas kliento sutikimui galiojant. 

12. Atšaukus sutikimą, negalima nutraukti duomenų tvarkymo, atliekamo remiantis kitais teisiniais pagrindais. 

Komunikacija su klientu ir komerciniai pranešimai

13. „BaltuVet“ susisiekia su klientu naudodama kliento nurodytą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą).

14. Komunikaciją dėl paslaugų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo „BaltuVet“ atlieka remdamasi užsakymu ir (arba) sudaryta sutartimi (pavyzdžiui, prekių pristatymo laiko suderinimas, informacija apie pirkimus ir sąskaitas ir pan.).

15. Komercinius pranešimus „BaltuVet“ teikia pagal norminius aktus arba gavusi kliento sutikimą. 

16. Leidimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, gauti komercinius pranešimus ir t. t.), klientas gali suteikti svetainėje www.baltuvet.lv, skambindamas telefonu 80000525 arba „BaltuVet“ biure bei vaistinėje,  taip pat „BaltuVet“ organizuojamuose renginiuose.

17. Kliento duotas sutikimas gauti komercinius pranešimus galioja iki jo atšaukimo (arba iki paslaugų sutarties galiojimo pabaigos). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti tolesnius komercinius pranešimus. 

18. „BaltuVet“ nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, vos tik apdorojamas kliento prašymas. Tai gali užtrukti iki trijų parų. 
Apsilankymas interneto svetainėje ir slapukų tvarkymas

19. „BaltuVet“ svetainėje naudojami slapukai.  Slapukų tvarkymo taisykles rasite čia.

20. „BaltuVet“ svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines, turinčias savo naudojimosi ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurias „BaltuVet“ neatsako. 

Kitos sąlygos

Darome prielaidą, kad prieš naudodamiesi mūsų svetaine arba prieš pildydami prašymą tapti nuolatiniu klientu, Jūs perskaitėte mūsų privatumo politikos principus ir nuostatus ir sutinkate su jais. Mes pasiliekame teisę keisti privatumo politikos nuostatus ir informuoti apie tai visus nuolatinius klientus.  Dedame visas pastangas siekdami užtikrinti, kad privatumo politika būtų nuolatos atnaujinama ir prieinama mūsų interneto svetainėje. 

Kilus problemoms ar klausimams, susijusiems su privatumo politika ar duomenų tvarkymu, taip pat atvejais, kai klientas nori atsisakyti gauti komercinius pranešimus arba visiškai ištrinti savo duomenis, susisiekite su mumis el. paštu jaunumi@baltuvet.lv.
Jūs turite teisę dėl savo asmens duomenų apsaugos bet kuriuo metu kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją arba teismą. Valstybinė duomenų inspekcija yra įstaiga, į kurią galite kreiptis ir tuomet, kai prireiks konsultacijos ar pagalbos asmens duomenų apsaugos klausimais. 

Atsiųsk mums žinutę!