Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Aktsiaselts Baltu veterinārija, registreerimisnumber 40103629372, juriidiline aadress: Rūpniecības iela 39, Jelgava, LV-3001, (edaspidi: Baltuvet) on võtnud kohustuseks kaitsta klientide privaatsust. Selle tõttu oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad klientide isikuandmete saamist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.
Meie tegevus veebilehel toimub kooskõlas Läti Vabariigi seadustega ning Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega.
Pühendage palun mõned minutid, et tutvuda meie privaatsuspoliitika põhimõtetega.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

1. Baltuvet töötleb kliendi isikuandmeid, tuginedes alljärgnevatele õiguslikele alustele:

 • kliendi taotluse alusel lepingu sõlmimiseks ja selle täitmise tagamiseks;
 • õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
 • kooskõlas kliendi, andmesubjekti, nõusolekuga;
 • Baltuveti ja kliendi vaheliste kohustuste, sõlmitud lepingu või seadusest tulenevate Baltuveti õiguslike huvide teostamiseks.

2. Baltuveti õiguslikud huvid:

 • tegeleda äritegevusega;
 • kontrollida kliendi identiteeti enne lepingu sõlmimist;
 • tagada klienditellimuste ja/või lepingukohustuste täitmist;
 • säilitada klientide toodete ja teenuste tellimusi, samuti märkmeid nende kohta (näiteks suulised või kirjalikud);
 • analüüsida Baltuveti kodulehe toimimist;
 • hallata Baltuveti kliendikontot;
 • reklaamida oma tooteid ja teenuseid, edastades kaubanduslikke teadaandeid;
 • edastada teateid taotluse ja ostulepingu täitmise edenemisest;
 • ära hoida pettusi;
 • hallata ostusid, makseid ja tellimusi;
 • informeerida ühiskonda oma tegevusest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

3. Baltuvet töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • kliendi tuvastamiseks;
 • tellimuse ja/või lepingu koostamiseks ja sõlmimiseks;
 • kauba tarnimiseks ja seadistamiseks ning teenuste osutamiseks;
 • kauba reklaamimiseks ja turustamiseks ehk ärilistel eesmärkidel;
 • klientide teenindamiseks;
 • vastuväidete läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
 • arvelduste haldamiseks;
 • kodulehe toimimise parandamiseks.

Isikuandmete töötlemine

4. Baltuvet töötleb kliendiandmeid, kasutades nüüdistehnoloogiate võimalusi, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja saadaolevaid korralduslikke, rahalisi ja tehnilisi vahendeid.

5. Kliendiga sõlmitud lepingu kohustuste kvaliteetseks ja operatiivseks täitmiseks võib Baltuvet volitada oma koostööpartnereid sooritama kaubatarne või teenuste osutamise üksikuid toiminguid, näiteks kaubatarne, kaubanduslike teadete edastamine ja muu sarnane. Nende ülesannete täitmisel töötlevad Baltuveti koostööpartnerid kliendi isikuandmeid ja neid peetakse Baltuveti andmetöötluse operaatoriteks (vastutavateks töötlejateks) ning Baltuvetil on õigus edastada koostööpartneritele kliendi isikuandmeid sellises mahus, mis on vajalik nende toimingute tegemiseks.

6. Baltuveti koostööpartnerid (isikuandmete vastutava töötleja staatuses) tagavad isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas sõlmitud isikuandmete töötlemise lepingu ja õigusaktidega ning ei kasuta isikuandmeid muudel eesmärkidel, välja arvatud kliendiga sõlmitud lepingu kohustuste täitmiseks Baltuveti ülesandel.

7. Baltuvet ei avalda kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid, välja arvatud alljärgnevatel juhtudel:

 • kui tuleb anda andmed vastavale kolmandale isikule tellimuse ja/või sõlmitud lepingu raames (näiteks kaubatarne);
 • kui klient on andnud selleks selge ja üheselt mõistetava nõusoleku;
 • kui andmed antakse õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel õigusaktides sätestatud korras ja mahus;
 • õigusaktides sätestatud juhtudel Baltuveti õigustatud huvide kaitseks.

Isikuandmete säilitamise kestus:

 • kuni õigusaktides sätestatud korras saab Baltuvet või klient kasutada oma õiguspäraseid huve;
 • kuni on olemas õiguslik kohustus säilitada andmeid;
 • kuni kehtib kliendi nõusolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu seaduslik alus andmetöötluseks.

Juurdepääs isikuandmetele ja kliendi muud õigused

8. Kliendil on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega. Kliendil on võimalus veenduda, et tema andmed on õiged, parandada neid ja tagasi võtta nõusolek kaubanduslike teadaannete saamiseks.

9. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, teavet eesmärkide kohta, milleks tema isikuandmeid kasutatakse, samuti õigus nõuda oma isikuandmete edastamist temale endale või kolmandatele isikutele üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlust lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või isiklikult esitatud Baltuvetile). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks ja nõusoleku tagasivõtmise õigus

Klient võib anda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mille õiguslik alus on nõusolek (näiteks kaubanduslike teadaannete saamiseks jm), kodulehel www.baltuvet.lv, helistades telefonil +371 8000 0525 või Baltuveti kontoris/apteegis kohapeal, samuti Baltuveti korraldatud üritustel.

10. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta samasugusel viisil nagu see anti.

11. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist, mis on tehtud sel ajal, kui kliendi nõusolek oli jõus.

12. Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa katkestada andmete töötlemist, mida tehakse muudel õiguslikel alustel.

Ühenduse võtmine kliendiga ja kaubanduslikud teadaanded

13. Baltuvet võtab ühendust kliendiga, kasutades kliendi antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress).

14. Baltuvet teatab teenuste lepingukohustuste täitmisest tellimuste ja/või sõlmitud lepingu alusel (näiteks kauba kohaletoimetamise aja kooskõlastamine, teave ostude ja arvete kohta jm).

15. Baltuvet võtab ühendust kaubanduslikke teadaannete korral kooskõlas õigusnormide või kliendi nõusolekuga.

16. Klient võib anda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mille õiguslik alus on nõusolek (näiteks kaubanduslike teadaannete saamiseks jm), kodulehel www.baltuvet.lv, helistades telefonil +371 8000 0525 või Baltuveti kontoris/apteegis kohapeal, samuti Baltuveti korraldatud üritustel.

17. Kliendi antud nõusolek kaubanduslike teadaannete saamiseks kehtib kuni selle tagasivõtmiseni (ka pärast teenuste osutamise lepingu lõppemist). Klient võib igal ajal loobuda kaubanduslike teadaannete saamisest.

18. Baltuvet katkestab kaubanduslike teadaannete edastamise kohe, kui kliendi taotlus on läbi vaadatud, milleks võib kuluda kuni kolm ööpäeva.
Kodulehe külastused ja küpsiste töötlemine

19. Baltuveti koduleht kasutab küpsiseid. Küpsiste töötlemistingimused asuvad siin.

20. Baltuveti veebilehtedel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna Baltuvet vastutust.

Muud tingimused

Eeldame, et enne meie veebilehe kasutamist ja püsikliendi taotluse täitmist olete meie privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Me jätame endale õiguse teha privaatsuspoliitika põhitingimustes muudatusi, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kusjuures anname endast parima, tagamaks, et privaatsuspoliitika on alati uuendatud ja teile meie veebilehel kättesaadav.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimuste ja probleemide lahendamiseks, samuti juhtudel, kui klient soovib loobuda kaubanduslike teadaannete saamisest või täielikult kustutada oma andmeid, võtke palun meiega ühendust, kasutades e-posti aadressi jaunumi@baltuvet.lv.
Teil on igal ajal õigus pöörduda oma andmete kaitse eesmärgil Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole te võite pöörduda isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Saada meile teade!